భారత చైతన్య యువజన పార్టీ

Membership Registration
సభ్యత్వ నమోదు

సభ్యత్వ నమోదు కొరకు మీ మొబైల్ కి OTP పంపబడుతుంది
OTP will be sent to your mobile number for Member registration

Do not enter '0' or +91 / '0' లేదా +91 పెట్టవద్దు

Important Note

కారు, బైకు ద్వారా ప్రమాద వశాత్తు పార్టీ సభ్యత్వం నమోదు చేసుకున్న వ్యక్తి మృతి చెందినచొ, వారి కుటుంబానికి రెండు లక్షల ఆర్ధిక సహాయం ఇవ్వబడును. సభ్యత్వం చేసుకున్న 30 రోజుల తర్వాత మాత్రమే ఈ ఆర్ధిక సహాయం వర్తిస్తుంది.